Privacy verklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij als Stichting Vrienden van L’Echo des Montagnes (verder “de Stichting Vrienden”) verplicht om in een document over privacy-beleid vast te leggen hoe wij met persoonsgegevens om gaan. Dit privacy-beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Vrienden van haar donateurs of andere in zijn bezit heeft. Indien u donateur wordt van de Stichting Vrienden, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de Vrienden van L’Echo verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te gebruiken. Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Privacy beleid van de Stichting Vrienden

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  De secretaris van De Stichting Vrienden van L’Echo des Montagnes
  Kamer van Koophandel: 41097182
  Web: www.vriendenvanlecho.nl
  Email: bestuur@vriendenvanlecho.nl.
 2. Welke gegevens verwerkt de Stichting Vrienden en voor welk doel
  1. In het kader van uw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   • Voor- en achternaam, geslacht,
   • Adresgegevens en eventueel postadres,
   • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen),
   • Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie, zoals sociale media accounts
  2. De Stichting Vrienden verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden ten behoeve van certificeringen van derde instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie
   • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Stichting Vrienden
   • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden tot uiterlijk een jaar na de laatste donatie gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de Stichting Vrienden en u te informeren over de ontwikkelingen van de Stichting Vrienden
  3. E-mail berichtgeving (opt-out):
   De Stichting Vrienden gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het donateurschap van de Stichting Vrienden per e-mail toe te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk door een e-mail te sturen aan bestuur@vriendenvanlecho.nl of info@vriendenvanlecho.nl.
 3. Bewaartermijnen
  De Stichting Vrienden verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw donateurschap tot maximaal een jaar na afloop van dit donateurschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.
 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  • Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Stichting Vrienden passende technische en organisatorische maatregelen getroffen
  • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Stichting Vrienden geen gebruik van diensten van derden
 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten
  • Via de secretaris van de Stichting Vrienden kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. De secretaris zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
  • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris
  • Indien u klachten heeft over de wijze waarop de secretaris uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Vrienden
  • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy-beleid kunnen worden gericht aan de secretaris op het bovengenoemde e-mailadres
 6. Wijzigingen
  Dit privacy-beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy-beleid te bekijken